หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและขยายตัวกว้างขึ้น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มักเน้นหนักไปในระดับมัธยมศึกษามากกว่าระดับประถมศึกษา ทำให้โรงเรียนประถมศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นการสอนแบบสองภาษาตามโครงการ La-Or Plus จึงพร้อมจะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรม และงานวิจัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระ ความรู้ เทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

กรรมการบริหารหลักสูตร

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

Ph.D. Curriculum and Instruction with Specialization in TESOL
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

Ph.D. Education
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์

Ph.D. Linguistics
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

Ed.D. TESOL/Applied Linguistics
กรรมการบริหารหลักสูตร

ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนและวิทยากร

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

Mr.Richard Huw Gray

Mr.Victor Matthews

ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์

ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส

ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์

Asst. Prof. Neeru Shusatayasakul

ติดต่อเรา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต